Chór Parafialny św. Cecylii

 

Spotkania grupy w poniedziałek i czwartek o godz. 16.00

 

 

Historia

 

Korzenie chóru wywodzą się  z  działających w parafii na przełomie XIX i XX wieku: Towarzystwa św. Alojzego i Kongregacji Mariańskiej. Towarzystwo św. Alojzego zostało założone w 1890 roku i skupiało młodzież męską. Alojzjanie śpiewali śląskie pieśni ludowe i pieśni kościelne. Jednocześnie już działała w tym okresie Kongregacja Mariańska, zrzeszająca młodzież żeńską parafii. Obydwie te formacje dały początek chórowi kościelnemu w Kochłowicach.

 

W dzieło założenia chóru przy parafii Trójcy Przenajświętszej, dla wzbogacenia liturgii Eucharystii i innych nabożeństw odprawianych w kościele,  wniósł zapewne niemały wkład ówczesny proboszcz  Kochłowic, ks. Ludwik  Tunkel.

 

Za datę powstania chóru przyjmuje się rok 1910.  Taką datę potwierdzali najstarsi członkowie chóru (Maria Ratka z domu  Wałach - urodzona w 1899r.), jak również kolejni dyrygenci: Alfons Gering, Zygfryd Wrazidło oraz Haubert Ratka, którzy w doborze repertuaru uwzględniali odświętny charakter "okrągłych" rocznic powstania chóru w stosunku do roku 1910.

 

Założycielem i pierwszym dyrygentem chóru był organista Emil Chodziński. Zespół śpiewaczy, który stworzył, w początkowym okresie wykonywał utwory dwugłosowe w języku polskim. Za swoją patronkę obrał sobie św. Cecylię, patronkę muzyki i śpiewu kościelnego.

 

Pod koniec lat dwudziestych chór przyjął nazwę Towarzystwo Chóru Kościelnego Cecylia w Kochłowicach i w latach 1928 - 1949 zrzeszony był w Polskim Związku Chórów Kościelnych na Górnym Śląsku. Należał do V Okręgu Nowobytomskiego.

 

W roku 1949 - w wyniku podpisanego przez Bolesława Bieruta dekretu o zmianie przepisów prawa o stowarzyszeniach, zakazującego istnienia związków i stowarzyszeń kościelnych - chór powrócił do pierwotnej nazwy: Chór Parafialny św. Cecylii w Kochłowicach. W drugiej połowie lat czterdziestych osiągnął najwyższy stan liczebny, zrzeszając 120 osób.

 

Miejscem lekcji i spotkań chóru w początkowym okresie były pomieszczenia w szkole powszechnej naprzeciw kościoła, a do akompaniamentu używano skrzypiec. Od 1918 do 1923 roku próby i spotkania odbywały się w salce Domu Sióstr Boromeuszek - w "Sierocińcu". W latach 1923-1949 chór ćwiczył w salce Zakładu św. Józefa, natomiast w okresie 1949-1996 w przebudowanych z pomieszczeń gospodarczych salkach do nauki religii - na terenie probostwa. Od roku 1996 chór ćwiczy w salce domu katechetycznego.

 

(na podstawie publikacji Jana Kasperczyka "Chór Parafialny św. Cecylii w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach" wydanej przez Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej w 2000 r.)

 

Kalendarium wybranych wydarzeń z życia chóru:


1910

Powstanie chóru w kochłowickiej parafii z inicjatywy ks. proboszcza Ludwika Tunkla i organisty Emila Chodzińskiego

 

1921

Fundacja pierwszego sztandaru dla chóru (uległ zniszczeniu w latach 1943/44)

 

1947

Udział w Zjeździe Chórów Okręgu Rudzkiego Związku Śląskich Kół Śpiewaczych w Bielszowicach.

 

1948

Fundacja obecnego sztandaru.

 

1998

Koncerty w katedrze św. Cyryla i Metodego w Nitrze na Słowacji oraz w kościele św. Józefa na wzgórzu Kahlenberg w Wiedniu.
Pielgrzymka chóru do Watykanu na obchody 20-lecia pontyfikatu Ojca św. Jana Pawła II w gronie 250-osobowego Chóru Reprezentacyjnego Górnego Śląska Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Koncerty chóru: na Placu Św. Piotra w Watykanie i w Bazylice Ducha Świętego w Rzymie, na cmentarzu polskim w Monte Casino, w Asyżu i na zakończenie pielgrzymki w Wiedniu na Kahlenbergu.
Współudział w zawiązaniu Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr Województwa Śląskiego.


2000

Udział w połączonych chórach Polskiego Związku Chórów i Orkiestr tworzących oprawę wokalną w czasie Uroczystej Mszy św. z okazji 75 -lecia Diecezji Katowickiej w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.
Koncert Pieśni Maryjnych w Sanktuarium MB Piekarskiej w Piekarach w ramach Festiwalu „Magnificat”.
Ukazanie się monografii „Chór Parafialny św. Cecylii w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach” wydanej przez Muzeum Miejskie  im . M. Chroboka w Rudzie Śląskiej.
Uroczyste obchody 90-lecia Chóru Parafialnego Św. Cecylii w  Kochłowicach. Msza św i koncert.


2001

Przyjęcie chóru w szeregi Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Udział w chórze In terra Pax 2001 i 2002 na I i II Zjeździe Chórów Środkowej Europy w Katowicach.


2002

Spotkanie zespołu z Metropolitą Katowickim ks. abp. dr. Damianem Zimoniem czasie wizytacji biskupiej parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach.
Koncerty na estradzie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku Chorzowie  w czasie „Godów Śląskich” w latach 2002 i 2003
Jubileuszowy Koncert Pieśni Sakralnej pod Honorowym Patronatem JE ks. abp. dr. Damiana Zimonia, Prezydenta Miasta Rudy Śląskiej Andrzeja Stani i proboszcza ks. kan. Jerzego Lisczyka z okazji 100-lecia konsekracji kościoła Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach z udziałem rudzkich chórów; „Słowiczek” z Wirku, „Ave” z Halemby, „Gloria” z Goduli oraz naszego Chóru św. Cecylii z Kochłowic – razem wystąpiło ok. 150 wykonawców.


2003

Koncerty na Uniwersytecie Śląskim w Karwinie i kościele p.w. św. Mikołaja w Jabłonkowie w Republice Czeskiejw ramach „Trojoka Śląskiego”.
Nagranie płyty pt. „AVE MARIA” z pieśniami Maryjnymi.


2004

Pierwszy w udokumentowanej historii chóru Koncert Pieśni Wielkanocnych
Uczestnictwo w koncercie „ Z PIEŚNIĄ DO UNII” w przeddzień przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Hali Widowiskowej Kop. Halemba.
Uczestnictwo w „Trojoku Śląskim” w Bielsku Białej - Koncert Pieśni Sakralnej w kościele Trójcy Przenajświętszej w Wilamowicach koło Kęt.


2005

Pielgrzymka dziękczynna do MB Licheńskiej za 95 lat istnienia Chóru Parafialnego św. Cecylii w Kochłowicach połączona z uczestnictwem w Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr „Janowi Pawłowi II w dowód wdzięczności”.
Odznaczenie chóru Honorową Odznaką Stopnia III Złotą Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
Koncert z okazji 95-lecia chóru.


2006

Uczestnictwo chóru w części liturgicznej Konwentu Wielkanocnego dekanatu Kochłowickiego
Wyróżnienie na I Festiwalu Pieśni Eucharystycznej w Katowicach.
Oprawa wokalna mszy św. dziękczynnej z okazji jubileuszu  50-lecia kapłaństwa ks. kanonika Władysława Wali
Koncert z okazji 200-lecia kościoła pw. Matki Boskiej z Lourdes.


2007

Organizacja eliminacji VII edycji Festiwalu  Pieśni Maryjnej " Magnificat" w kościele pw. Trójcy  Przenajświętszej.
Udział chóru w finale festiwalu " Magnificat" w Piekarach.
Udział chóru w pierwszym dużym przedsięwzięciu nowego Okręgu Rudzkiego PZChiO - " Perły Muzyki Śląskiej". Koncert stał się imprezą cykliczną i każdego roku bierzemy w nim udział.
Udział w VIII Przeglądzie Muzyki Chóralnej  w Strzebiniu.


2008

Prowadzenie przez chór po raz pierwszy różańca lourdzkiego.
Uczestnictwo w projekcie ekumenicznym " ProChrist" w katowickim "Spodku", gdzie byliśmy częścią Megachóru.
Udział w XVI " Trojoku Ślaskim" w Karwinie i Stonawie ( Czechy).
Koncert pożegnalno - powitalny. Dziękowaliśmy wieloletniemu dyrygentowi Hubertowi RATCE. Po nim chór przejęła pani dyrygent Beata RĄBA - TOMICA.


2009

Oprawa muzyczna - wspólnie z zespołem " Capax Dei" -  pierwszego odpustu  w nowoustanowionym Sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes.
Oprawa wokalna Mszy św. przyjęcia relikwii św. Joanny Beretta Molla oraz Duchowej Adopcji Dzieci Nienarodzonych w kochłowickiej parafii.
Śpiew podczas mszy św. będącej najważniejszą częścią miejskich uroczystości upamiętniających 70. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.
Udział w Zlocie Chórów i Orkiestr Górnego Śląska z okazji 100-lecia Pierwszego Zlotu Śpiewaków Śląskich.
Udział w finale festiwalu " Magnificat" w Piekarach.
I miejsce w konkursie piosenki, w kategorii chórów parafialnych, dla naszego Chóru św. Cecylii na XIV Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej  w Rudzie Śląskiej.
Śpiew podczas Mszy św. za Ojczyznę.


2010 

10.01.Koncert kolęd w 100. rocznicę urodzin biskupa Wilhelma Pluty- kościół Trójcy Przenajświętszej -Kochłowice
11.02.Msza św. odpustowa -kościół Matki Boskiej z Lourdes - Kochłowice
21.03. Msza św. w intencji rzemieślników - kościół Trójcy Przenajświętszej - Kochłowice
16-18.04. Rekolekcje połączone z warsztatami muzycznymi - Brenna
11.05.Pielgrzymka dekanatu do sanktuarium. Litania do Matki Boskiej z Lourdes - kościół Matki Boskiej z Lourdes- Kochłowice, uczestnictwo w procesji do kościoła Trójcy Przenajświętszej  i msza św. w tymże kościele
29.05. Msza św. dziękczynna z okazji 20-lecia Związku Górnośląskiego - sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes - Kochłowice
6.06. "Za wybitne zasługi dla społecznego ruchu muzycznego w kształtowaniu kultury muzycznej i trwałych wartości etycznych płynących z upowszechniania piękna muzyki i pieśni na Śląsku" otrzymaliśmy Międzynarodową Nagrodę im. Stanisława Moniuszki - Katowice
13.06.Uczestnictwo w koncercie połączonych chórów śląskich  z towarzyszeniem Miejskiej Orkiestry Dętej "Rybnik" - rynek w Rybniku
3.10.Msza św. z okazji 650-lecia Kochłowic - kościół Trójcy Przenajświętszej
7.10.Otwarcie wystawy poświęconej chórowi św. Cecylii z okazji jubileuszu
9.10. Inauguracja roku akademickiego Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Rudzie Śląskiej - Centrum Kultury im. Henryka Bisty
7.11.UROCZYSTY KONCERT JUBILEUSZOWY Z OKAZJI 100-LECIA CHÓRU PARAFIALNEGO ŚW.CECYLII - kościół Trójcy Przenajświętszej - Kochłowice
21.11. MSZA ŚW. JUBILEUSZOWA - kościół Trójcy Przenajświętszej -  Kochłowice
2011

2.01.Msza św. do Bożej Opatrzności za przyczyną MB z Lourdes z prośbą o błogosławieństwo i wszelkie łaski w intencji ks. kan. Władysława Wali - wieloletniego opiekuna oraz darczyńców Chóru Parafialnego św. Cecylii
11.01. Pogrzeb byłego chórzysty i prezesa chóru - Pawła Drobczyka - kościół Trójcy Przenajświętszej - Kochłowice
16.01.Kolędowanie Okręgu Rudzkiego ŚZChiO - kościół Trójcy Przenajświętszej -  Kochłowic
3.05.Uroczysta msza św. - dziękczynienie za dar beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II- kościół św.Pawła - Nowy Bytom
11.05.Pielgrzymka dekanatu do sanktuarium MB z Lourdes - msza św. w kościele Trójcy Przenajświętszej z udziałem chórów Okręgu Rudzkiego ŚZChiO
15.10.Inauguracja Rudzkiej Jesieni Kulturalnej. Koncert z okazji 5.rocznicy powstania Okręgu Rudzkiego ŚZChiO - MCK Ruda Ślaska
13.11.Koncert Pieśni Religijnych- kościół Trójcy Przenajświętszej - Kochłowice
20.11.Koncert laureatów II Festiwalu Pieśni Sakralnej - kościół św. Augustyna - Świętochłowice-Lipiny
22.12.Uroczysta Sesja Rady Miasta - MCK im. Henryka Bisty


2012

6.01. Msza św i koncert kolęd - kościół św. Augustyna - Świętochłowice - Lipiny
22.01. Koncert Kolęd z chórem " Jutrzenka"- kościół  św. Pawła- Ruda Śl. - Nowy Bytom
18.03. Koncert Pieśni Pasyjnych i Pokutnych Okręgu Rudzkiego ŚZChiO - kościół św. Pawła – Nowy Bytom
24.03. VIII Ogólnopolski Przegląd Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej - Żory
CHÓR ZAJĄŁ I MIEJSCE

3.05. Msza św. za Ojczyznę i miasto Ruda Śl.- kościół Trójcy Przenajświętszej - Kochłowice
11.05. Pielgrzymka dekanatu do Matki Boskiej z Lourdes ( połączone chóry rudzkie)
2.06. IV Festiwal Pieśni Eucharystycznej ” O Salutaris Hostia”- Kościół Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Katowice - Piotrowice
CHÓR ZAJĄŁ II MIEJSCE

24.07. Msza św. dziękczynna z okazji 100. urodzin naszej byłej chórzystki, a obecnie członka honorowego chóru - druhny Hildegardy Gering-  kaplica Domu Opieki w Orzegowie
29.07. -Msza św. z okazji 100. rocznicy urodzin Hildegardy Gering- kościół Trójcy Przenajświętszej - Kochłowice
16.09. Pielgrzymka Chórów i Orkiestr Górnego Śląska do MB Piekarskiej – Sanktuarium NMP Piekary Śl.
21-23.09. wycieczka Zakopane - krótkie koncerty w Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Święty Medalik,Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej oraz w Sanktuarium Maryjnym w Ludźmierzu, w Sanktuariach Bożego Miłosierdzia i bł. Jana Pawła II w Krakowie- Łagiewnikach
7.10. Koncert Jesienny z cyklu Rudzkie Prezentacje Chóralne ( z chórem Gloria) - MCK Ruda Śląska Nowy Bytom
18.10. Msza św. w 110. rocznicę poświęcenia kościoła Trójcy Przenajświętszej - jednocześnie inaugurująca rok formacyjny grup parafialnych- kościół Trójcy Przenajświętszej - Kochłowice
17.11. Koncert trzech chórów z okazji 60 lat praktyki dyrygenckiej pana Huberta Ratki - MCK w Rudzie Śląskiej
25.11. Msza św. w intencji chóru oraz Koncert Pieśni Religijnych z okazji wspomnienia św. Cecylii - kościół Trójcy Przenajświętszej - Kochłowice
9.12. spotkanie chóru z ks.biskupem Józefem Kupnym
14.12.2012 Chór odebrał z rąk Pani Prezydent Rudy Śląskiej odznaczenie  "Kamrat Rudzki"


2013

27.01.2013 Koncert Kolęd z chórem Jutrzenka- kościół Trójcy Przenajświętszej- Kochłowice
31.01.2013 msza św.pogrzebowa  Hidegardy Gering- byłej chórzystki, a obecnie członka honorowego chóru
11.02.2013Udział w uroczystościach odpustowych Matki Bożej z Lourdes
10.03.2013 Koncert Pieśni Postnych i Pasyjnych - MCK Ruda Śląska
17.03.2013 Koncert Pieśni Postnych i Pasyjnych- kościół św.św. Apostołów Piotra i Pawła- Psary
30.03.2013 adoracja chóru przy Bożym Grobie, udział w uroczystościach Wielkiej Soboty i mszy św. rezurekcyjnej - Kochłowice
25.04.2013 msza św. w intencji ks.kanonika Władysława z okazji 80.urodzin
3.05.2012 msza św. za Ojczyznę i miasto Ruda Śl.- kościół Trójcy Przenajświętszej - Kochłowice
11.05.2013litania  lourdzka i msza św-udział chóru w pielgrzymce dekanatu do Matki Bożej z Lourdes
19.05.2013 Koncert Pieśni Maryjnej- w hołdzie bł. Janowi Pawłowi II- bazylika panewnicka
9.06.2013 Suma odpustowa- kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa- Bykowina
20.08.2013 msza św. pogrzebowa w intencji byłej chórzystki Stefanii Lelin
6-8 .09.13 rekolekcje połączone z warsztatami  -Brenna
17.11.2013 msza św. w intencji chóru oraz Koncert Pieśni Religijnej z okazji wspomnienia naszej patronki św. Cecylii
15.12.2013 Koncert Kolęd na Jarmarku Świątecznym-plac przed UM Ruda Śl.
22.12.2013 Koncert Kolęd - kościół Wniebowzięcia NMP- Dąbie gmina Psary
29.12.2013 Koncert Kolęd- kościół Trójcy Przenajświętszej- Kochłowice


2014

Koncerty Kolęd: 5.01.2014 kościół Bożego Ciała-  Zabrze- Kończyce, 6.01.2014 kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa- Bykowina
22.02.2014 Perły Muzyki Śląskiej poświęcony Janowi Gawlasowi- MCK Nowy Bytom
3.05.2014 msza św. za Ojczyznę i miasto Ruda Śl.- kościół Trójcy Przenajświętszej Kochłowice
6.07.2014 msza św.w intencji Ireny i Edmunda( tenor) z okazji 50 rocznicy małżeństwa- kościół NSPJ- Bykowina
30.08.2014 Msza św. w intencji Henryka (bas) z okazji 80 lat - kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodnicy
6.09.2014 Górnośląskie Prezentacje Chórów i Orkiestr Górnego Śląska i Zaolzia -Chorzów-Górnośląski Park Etnograficzny
14.09.2014-Pielgrzymka chórów i orkiestr do Piekar
19-21.09.2014-pielgrzymka do sanktuariów Małopolski i do słowackiej Lewoczy                                                                            nawiedzenie i krótkie koncerty w :sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej,sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu,sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu,kościele św. Jakuba w Lewoczy,sanktuarium Matki Boskiej na górce w Lewoczy, kaplicy na ołtarzu polowym w Starym Sączu, sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie         oraz msze św. :  w sanktuarium Matki Boskiej w Lewoczy,  kościele św.Kingi w Starym Sączu
27.09.2014-wyjazd do Tarnowskich Gór na Ogólnopolski Festiwal Pieśni Chóralnej „O kaganek Gwarków”
28.09.2014 -msza św. w intencji Krystyny( alt) i Jana Czenczek z okazji 50 rocznicy małżeństwa
26.10 2014 - msza św. w intencji państwa Lebioda( alt) z okazji 50 lat małżeństwa- kościół Trójcy Przenajświętszej
11.11.2014 godz.11:00 msza św. za Ojczyznę- kościół Piusa X -Ruda
22.11.2014 koncert i msza św. z okazji wspomnienia św. Cecylii -kościół Trójcy Przenajświętszej- Kochłowice


2015

Koncerty kolęd:
6.01.2015 kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa- Bykowina

18.01.2015 Jasełka z chórem- kościół Trójcy Przenajświętszej Kochłowice

23.01.2015 Koncert Kolęd w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym - Kochłowice

25.01.2015 Koncert Kolęd Okręgu Rudzkiego SlZChiO( chóry: Acalanthis, Michael, Słowiczek i św. Cecylii)- kościół Piusa X- Ruda
11.02.2015 Udział w uroczystościach odpustowych Matki Boskiej z Lourdes
19.02.2015 Różaniec Lourdzki prowadzony przez chór
4.04.2015 adoracja chóru przy Bożym Grobie,udział w uroczystościach Wielkiej Soboty i mszy św. rezurekcyjnej - kościół Trójcy Przenajświętszej- Kochłowice
16.04.2015 Pogrzeb byłej chórzystki- Urszuli Labus -kościół Trójcy Przenajświętszej
23.04.2015 msza św. w intencji ks. proboszcza Jerzego z okazji imienin i ks. Władysława z okazji urodzin
26.04.2015 msza św. w intencji państwa Prudło z okazji 50 lat małżenstwa- kościół w Starych Panewnikach
3.05.2015 msza św. za Ojczyznę i miasto Ruda Śl.- kościół Trójcy Przenajświętszej Kochłowice ( chóry: Acalanthis, Jutrzenka i św. Cecylii)
11.05.2015 Udział chóru w Pielgrzymce dekanatu do MB z Lourdes
23.05.2015 Koncert organowo-chóralny z Rafałem Kozubkiem - organy -  Zabrze - Kończyce
28.05 2015 udział w Apelu Jasnogórskim
7.06.2015 godz.12:00 msza św. odpustowa- kościół Trójcy Przenajświętszej
14.06.2015 w intencji państwa Anny i Joachima B.(tenor) z okazji 45 lat małżeństwa - kościół Trójcy Przenajświętszej
19-21.06.2015 WARSZTATY połączone z Rekolekcjami- Wisła
29.06.2015 msza św.pogrzebowa w intencji naszego byłego chórzysty-Franciszka Radowskiego - kościół Bożego Narodzenia Halemba ( wspólnie z chórem Cantate Deo)
23.08.2015 msza św. w intencji Magdy S.( alt) z okazji urodzin- kościół Trójcy Przenajświętszej
30.08.2015 msza św. w intencji państwa Krystyny i Alojzego L.( chórzyści) z okazji 50 lat małżeństwa - kościół Andrzeja Boboli Mrówcza Górka (pod dyr. pani Barbary Orlińskiej- razem z chórem "Słowiczek")
6.09.2015 w intencji państwa T.J.Kasperczyk( tenor) z okazji 50 lat małżeństwa
20.09.2015 msza św. w intencji państwa Piwoń( bas) z okazji 50 rocznicy ślub


ROCZNICA 105 lat chóru:
15.11.2015 godz.9:00 -msza św.
22.11.2015 godz.17:30 koncert -kościół Trójcy Przenajświętszej- Kochłowice


2016

3.01.2016 Koncert Kolęd w wykonaniu dwóch chórów: św. Grzegorza z Panewnik i kochłowickiego Chóru Parafialnego św. Cecylii
23.01.2016 Rudzkie Jasełka  z udziałem chóru-MCK
24.01.2016  Kochłowickie Jasełka z udziałem chóru-kościół Trójcy Przenajświętszej
20.03.2016  Koncert pieśni pokutnych i pasyjnych- kościół Najświętszego Serca PJ- Bykowina
16-18.09.2016 Pielgrzymka do sanktuariów świętokrzyskich
11.11.2016 msza św. w intencji Ojczyzny- kościół pw. Piusa X Ruda
13.11.2016 msza św. w intencji chóru z okazji wspomnienia św. Cecylii i KONCERT -kościół Trójcy Przenajświętszej- Kochłowice

 

 

O NAS

 

 

mgr Beata  RĄBA - TOMICA - dygygent
Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim Filia w Cieszynie na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym -kierunek Wychowanie Muzyczne. Podczas studiów śpiewała i pomagała dyrygentowi w reprezentacyjnym chórze "Harmonia", prowadzonym przez wybitnego dyrygenta prof. Halinę Goniewicz-Urrbaś. Równocześnie śpiewała w Zespole Muzyki Dawnej "Madrygaliści" w Czechowicach-Dziedzicach.

 

W latach 1990-1992 śpiewała w Zespole Śpiewaków Miasta Katowice-Camerata Silesia, prowadzonym przez Annę Szostak. Od roku 1997 śpiewa w Zespole Kameralnym "Absolwent", w skład którego wchodzą  absolwenci Filii  Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, będący przed laty śpiewakami  Akademickiego Chóru " Harmonia". W 1999 roku chór " Absolwent" został laureatem głównej nagrody im Henryka Karlińskiego w swojej kategorii w XXX Ogólnopolskim  Turnieju Chórów " Legnica Cantat". W styczniu 2000 roku " Absolwent" został dwukrotnie uznany za najlepszy chór kameralny : w VI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie oraz w ramach IX Tyskich Wieczorów Kolędowych.

 

W latach 2008-2011 pracowała jako dyrygent w chórze mieszanym „Ogniwo” w Katowicach, przygotowując chór do galowego koncertu z okazji 95-lecia istnienia.

 

W latach 1992 - 2012 pracowała jako nauczyciel przedmiotu Muzyka. Za aktywną pracę, za wychowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze, otrzymała w 2002 roku Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka. Aktualnie pracuje w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej na stanowisku specjalista ds. organizacji imprez.

 

Od 2009 roku pełni funkcję kierownika artystycznego Okręgu Rudzkiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.

 

Od grudnia 2012 roku jest również dyrygentem Misyjno-Bazylikowego Chóru św. Grzegorza w Bazylice Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach

 

Ks. Jerzy Liszczyk - opiekun

 

Skład:

soprany:
ADAMCZYK Celina       

BEREŹNICKA-DZIUBIŃSKA Magdalena

BRANNY Marta

FUHL Michalina

JANEK Janina

KŁOSOWSKA Katarzyna

LUBOJAŃSKA Danuta 

LUKASEK Ewa

MATERNA Irena   

PANKAŁA Janina      

STUCHLIK Teresa

WILK Maria

WOJTALA Maria

 

alty:

CZENCZEK  Krystyna

JUROCHNIK Cecylia

LEBIODA Teresa

LEIN Krystyna

PRUDŁO Daniela

SERWOŃSKA Magdalena

SKLARCZYK Danuta

ŚWIERK Katarzyna

WOJTALA Danuta

CHRUŚCIŃSKA Teresa

JOKIEL Agnieszka

 

tenory:
BORYS Joachim

IDZIK Józef

KASPERCZYK Jan

KULIK Rudolf

LUBOJAŃSKI Tadeusz

SKOLIK Edmund

PRUDŁO Andrzej

 

basy:

CISEK  Czesław

LEDER Henryk

LEIN  Alojzy

ŁASZCZOK  Jan

PIWOŃ Jan

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, siedziba: Ruda Śląska, Tunkla 2.